Det Radikale Venstre Hedensted kommuneforening

 Radikal stemme – lokal styrke!

Valgprogram 2017

Visionsliste (nederst på siden)                         Stemmen, der mangler i Hedensted Byråd - DIN stemme! 

Hedensted modellen
Målet er en Hedensted Kommune, som bygger på stærke fællesskaber og traditioner med unikke muligheder for samspil mellem borger, lokalsamfund, erhvervsliv og kommune. Sammen skaber vi nye initiativer og rammer for børns opvækst, skolegang, fritidsliv – et solidt fundament for unges vej til uddannelse og job. Samspil med lokale frivillige kræfter, som skaber netværk og samvær for børn, unge og ældre. Et stærkt fundament til gavn for bosætning, iværksætteri, virksomhedernes og kommunens kamp for dygtige medarbejdere. Stærke fællesskaber med overskud og plads til børn, unge og ældre, som befinder sig i en trængt livssituation.

Medborgerskab kræver ansvarlighed og ordentlighed
Målet er et aktivt medborgerskab og inddragelse i de kommunale beslutningsprocesser, som hjørnestene i det lokale demokrati og folkestyre. Det sikrer mangfoldige løsningsmuligheder, medejerskab og medansvar samt forankring af de politiske beslutninger. Og medborgerskab eksisterer kun gennem gensidig forpligtelse, åbenhed og gennemsigtighed – både politisk og ledelsesmæssigt.

DET FREMHERSKENDE MENNESKESYN OG LEDELSESSYN SKABER KULTUR

Målet er et fremherskende menneskesyn og ledelsessyn, som bygger på tillid, anerkendelse og respekt.Politikere og ledere skaber kultur for hele den kommunale organisation. Kultur for et arbejdsdueligt byråd, som træffer bæredygtige beslutninger. Kultur for ledelse og samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger. Kultur for samarbejde med erhvervsliv, foreninger, lokalsamfund. Og kultur for kommunale lederes og medarbejderes møde og kontakt med barnet, den unge eller den ældre. Derfor må byrådet, som øverst ansvarlig for Hedensted Kommune holde et vågent øje med og bidrage til det menneskesyn og ledelsessyn, som viser sig i den kommunale virksomhed og praksis. Byrådet har ansvaret for en kultur, der samler – en VI-kultur.

Lokalsamfund styrkes gennem nærdemokrati og lokalt selvstyre

Målet er stærke lokalsamfund med høj grad af lokalt selvstyre, hvor borgerne sammen skaber rammer for det gode hverdagsliv med familie, arbejde og fritid. Vi vil styrke lokale kommunale servicetilbud, som bindes sammen af fysiske og virtuelle netværk lokalt. Vi tror på den lokale sammenhængs- og skaberkraft. Udvikling skabes, når mennesker mødes om en fælles sag.

Hedensted Kommune er beskrevet med tre centerbyer og mange mindre byer samt beboelser i det åbne land. Og Radikale Venstre vil understøtte rammerne for både store og små bysamfund og arbejde for synergi på tværs til gavn for hele kommunen.

Lokalråd, foreninger, interesse- og borgergrupper og andre lokale fællesskaber understøtter og samler lokale initiativer og skaber grundlag for fortsat udvikling og trivsel. Vi ser et stort potentiale i øget gennemsigtighed og overblik, støtte til facilitering og koordinering af aktører, målgrupper, aktiviteter, ressourcer, fysiske faciliteter m.m. Lokalsamfund udvikler sig, når de samarbejder om rammer for deres fælles lokalområde.

ET CENTRALT RÅDHUS OG EN STÆRK DYNAMO FOR HELE HEDENSTED KOMMUNE

Kommunens ikke borgernære administrations personale skal samles et sted centralt i kommunen, borgernært personale placeres decentralt i kommunen, en mulighed kunne være i forbindelse med bibliotekerne i de 3 centerbyer.

Målet er nyt rådhus i Hedensted - en effektiv og robust forvaltning og ledelse af HELE Hedensted Kommune. Vi skal være med i kampen om de dygtigste medarbejdere i lighed med de private virksomheder. Og de dygtigste medarbejdere søger de bedste arbejdsforhold og de bedste udviklingsmuligheder. Det har de ikke med nuværende forvaltningsenheder på 12 forskellige adresser fordelt i vores geografisk store kommune.

De kommunale forvaltningsopgaver bliver mere og mere komplekse og kræver mere samarbejde på tværs af forvaltningsområder. Dygtige medarbejdere bliver dygtigere gennem samarbejde med andre fag og forvaltningsområder. Medarbejdere udvikler sig, når de samarbejder om  fælles opgaver, fælles mål og fælles succes.

Social- og handicappolitik – alle skal være med

Målet er gennem hjælp til selvhjælp, at styrke det enkelte menneske til at tage vare på eget liv. Og skabe mulighed for at deltage i samfundslivet med de potentialer og ressourcer, man har til rådighed.

Det Radikale Venstre lægger vægt på, at alle mennesker har værdi og skal have mulighed for at deltage i samfundslivet. Frihed til at vælge selv og bestemme over eget liv skal være et grundvilkår for alle.

Respekten for det enkelte menneske og lige muligheder for alle er principper, vi i fællesskab skal tage vare på. Det Radikale Venstre vil drage omsorg for de svageste i samfundet ved at forebygge og ved en god og målrettet indsats med klare holdninger og krav. Livet skal give mening for det enkelte menneske. Det er i mødet med andre mennesker, at vi udvikler os.

Sundhedspolitik – mere sundhed for flere

Målet er et sundt liv for alle hele livet. Forebyggelse og sundhedsfremme er hjørnesten i den kommunale sundhedspolitik. Lighed i sundhed skabes sammen med borgeren, gennem samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger, i samarbejde med frivillige foreninger og aktører og gennem samarbejde med lokale virksomheder.

Vi skal fremme tilbud hvor alle har og føler et medansvar. Den kommunale sundhedsfremme skal afhjælpe den sociale ulighed i sundhed. Et stadigt mere specialiseret og centraliseret sundhedsvæsen stiller store krav til den kommunale og primære sundhedsvæsen og –tilbud.

Radikale venstre vil understøtte digitale løsninger og telemedicin, som kan afhjælpe geografiske og transportmæssige udfordringer.  Stærke samarbejder mellem kommunale tilbud, stærke foreningsbårne aktiviteter og samarbejde med lokale virksomheder kan skabe mere sundhed for flere.

Børne- og famileliv med nærhed og nærvær

Målet er, at alle børn får en start på livet, som gør dem stærke og robuste. Vi vil styrke børns kreative, praktiske og sociale færdigheder gennem nærhed og nærvær i børnenes og børnefamiliernes hverdag. Vi tror på dagtilbud, som ser sig som en naturlig del af stærke lokalsamfund og lokale netværk og bidrager til stærke fællesskaber for både børn og voksne. Vi ønsker frihed og selvstændighed for ledelse og bestyrelsen til udvikling af unikke rammer for børnene i tæt sammenhæng med familiernes hverdag.

Inklusion og mangfoldighedFOR ALLE BORGERE I VORES KOMMUNE

Målet er en inkluderende og mangfoldig kommune, hvor alle oplever sig som en del af, er forpligtet over for og er aktivt medskabere af fællesskaber – i lokalsamfundet, i foreningen, på arbejdspladsen. Medborgerskab og demokrati er hjørnestene i vores samfundsform og i de lokale fællesskaber – hvor alle har ret til at deltage og pligt til at bidrage.

UNGEPOLITIK
Plads og muligheder til de unge i kommunen.

Målet er, at alle unge bliver i stand til at skabe sig en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse. Vi vil gøre kommunens tilbud til træningsbane, hvor de unge bliver klar til og tager del i det aktive medborgerskab – i skolen, foreningen og i lokalsamfundet. Vi skal derfor sikre involverende og gode rammer hvor de unge er med at skabe indhold og kvalitet.

Ældre
Integritet og selvbestemmelse.

Målet er en ældrepolitik, som sætter det enkelte menneske og dets behov i centrum. Ældre tildeles hjælp og pleje som opretholder selvstændighed og ansvar over eget liv og livskvalitet. Vi ønsker en tilrettelæggelse og styring af ældreservicen, som bygger på dialog og tillid i stedet for minuttyrani.

Kultur - aktiv støtte til lokale initiativer.

Målet er vide muligheder for kultur, friluftsliv, idrætsliv og samlingssteder i lokalsamfundene. Vi ønsker i videst mulig omfang at kulturen har rod i lokale initiativer og vil understøtte det aktive kulturliv skabt gennem lokale fællesskaber.

Vi ønsker at skabe synergi mellem den kommunale kulturpolitik og de mangeartede kulturelle aktiviteter, som har grobund i lokale initiativer iværksat af lokale ildsjæle og iværksættere. Kommunens opgave er i høj grad at koordinere og skabe synlighed og overblik over de mange aktiviteter og de mange aktører, som spiller på den kulturelle scene i vores kommune.

Vi ser det også som kommunens opgave, at tilvejebringe kulturelle samlingssteder, fysiske rammer og virtuelle netværk, som kan binde aktører sammen lokalt eller interesseklynger på tværs af vores store kommune – eks. mødesteder og netværk for unge.

Miljø og energi
Fremtidens generationer skal arve et godt miljø.

Målet er en kommune, som inddrager klima- og miljømæssig bæredygtighed i alle kommunens beslutninger. Kommunen skal sætte konkrete mål for udvikling som grøn kommune.

Transporttrafik med sunde og bløde hensigter

Målet er trafikløsninger, som forbinder kommunens borgere fra bopæl til skole, fritidsaktiviteter, arbejde og kommunale servicetilbud m.m. Radikale Venstre ønsker et trafiksyn, som fremmer sunde og miljørigtige transportformer, stisystemer, tunneler for cykler og gående som binder de nære bysamfund sammen. Vi vil fortsat arbejde for kollektive trafikløsninger, som kan forbinde vores geografisk store kommune.

Bæredygtigt Erhvervsliv
Målet er en dynamisk og fremadskuende kommune med attraktive arbejdspladser.

Vi vil udnytte nærheden mellem kommune og erhvervsliv til styrkelse af samspillet mellem erhvervsliv, kommune og lokalsamfund. Kommunen skal synliggøre nye potentialer, afdækkes og udvikles gennem nye netværk og lokale partnerskaber. Det skal således være attraktivt at drive virksomhed i kommunen. En dynamisk og visionær erhvervspolitik skal skabe et godt grundlag for erhvervslivet i kommunen.

Bæredygtig Turisme
Vi ønsker turister velkomne i Hedensted kommune.

Målet er en grøn kommune med adgang til mange naturseværdigheder. Det skal sikres, at adgangen sker på naturen egne præmisser således at ingen naturseværdigheder lider overlast. Ressourcer og natur skal bruges med omtanke - også af turisterne. En samlet plan med strategier for at trække flere turister til Hedensted kommune revideres løbende i et tæt samarbejde med erhvervsfolk, kulturliv og borgerne.

BORGERADGANG TIL KOMMUNEN

Målet er en borgeradgang til kommunen, som er gennemskuelig og let tilgængelig. Den kommunale struktur skal være logisk for borgeren med klare og gennemsigtige beslutningsveje. Det skal være let at komme i kontakt og dialog med forvaltningens ansatte og de valgte byrådsmedlemmer.

Det brede ressourcesyn og Økonomisk ansvarlighed
Målet er et økonomisk og ressourcemæssigt råderum, som kan skabe størst mulig velfærd og trivsel for borgere, lokalsamfund, foreninger og virksomheder. Økonomiske og menneskelige ressourcer skal samlet set skabe grundlag for  de kommunale velfærdsløsninger.

 

 

--------------------------------------------------------------

Radikal visionsliste til gennemførelse efter byrådsvalget i november 2017.

Gennemførelse af visionslisten kræver efter vores opfattelse aktiv medborgerskab ved inddragelse af borgerne fra ide til planlægning og handling, der skal tages højde for at borgerne mest rejser enkelt sager, men byrådet skal have det store overblik for at opnå den optimale løsning.

·         Radikale byrådsmedlemmer skal være borgernes tillidsmænd og bindeled til det kommunale system og embedsmænd. Vi ønsker at byrådspolitikerne skal udforme den overordnede politik for kommunen ved hjælp af embedsmændene – og ikke omvendt.

·         Stabil og inddragende personale skaber større velfærd og bedre borger kontakt. Store gener og misforståelser kunne undgås, hvis kommunens medarbejdere på alle plan blev uddannet til at kunne kommunikere bedre. Målet er et fremherskende menneskesyn og ledelsessyn, som bygger på tillid, anerkendelse og respekt.

·         Kommunens ikke borgernære personale skal samles på en adresse og centralt i kommunen og ikke som i dag på 12 forskellige adresser. Borgernært personale placeres decentralt i kommunen, en mulighed kunne være i forbindelse med bibliotekerne i de 3 centerbyer.

·         Lokalsamfund styrkes gennem nærdemokrati og lokalt selvstyre.Målet er stærke lokalsamfund med høj grad af lokalt selvstyre, hvor borgerne sammen skaber rammer for det gode hverdagsliv med familie, arbejde og fritid. Vi vil styrke lokale kommunale servicetilbud, som bindes sammen af fysiske og virtuelle netværk lokalt. Vi tror på den lokale sammenhængs- og skaberkraft. Udvikling skabes, når mennesker mødes om en fælles sag.

  • Bredbåndsdækning og mobiltelefon signal i det åbne land og tyndt befolket områder skal optimeres, således alle borgere i kommunen har mulighed for at benytte de digitale tilbud.
  • Vi ønsker turister velkomne i Hedensted kommune. Målet er en grøn kommune med adgang til mange naturseværdigheder. Det skal sikres, at adgangen sker på naturen egne præmisser således at ingen naturseværdigheder lider overlast. Ressourcer og natur skal bruges med omtanke - også af turisterne. En samlet plan med strategier for at trække flere turister til Hedensted kommune revideres løbende i et tæt samarbejde med erhvervsfolk, kulturliv og borgerne.Forslag: Hjarnø kunne gradvis omlægges til økologisk/ekstensiv drift, gerne med forskellige gamle danske dyreracer og fremhæve øens kulturhistoriske værdi.

·         Fremtidens generationer skal arve et godt miljø.Målet er en kommune, som inddrager klima- og miljømæssig bæredygtighed i alle kommunens beslutninger. Kommunen skal sætte konkrete mål for udvikling som grøn kommune.

·         Kultur - aktiv støtte til lokale initiativer.Målet er vide muligheder for kultur, friluftsliv, idrætsliv og samlingssteder i lokalsamfundene. Vi ønsker i videst mulig omfang at kulturen har rod i lokale initiativer og vil understøtte det aktive kulturliv skabt gennem lokale fællesskaber.

·         Plads og muligheder til de unge i kommunen.Målet er, at alle unge bliver i stand til at skabe sig en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse. Vi vil gøre kommunens tilbud til træningsbane, hvor de unge bliver klar til og tager del i det aktive medborgerskab – i skolen, foreningen og i lokalsamfundet. Vi skal derfor sikre involverende og gode rammer hvor de unge er med at skabe indhold og kvalitet.

  • Social- og handicappolitik – alle skal være med.Målet er gennem hjælp til selvhjælp, at styrke det enkelte menneske til at tage vare på eget liv. Og skabe mulighed for at deltage i samfundslivet med de potentialer og ressourcer, man har til rådighed.
  •  
  • Børneliv med nærhed og nærvær.
    Målet er at alle børn får en start i livet, som gør dem stærke og robuste. Børnene er fremtidens ressource. Derfor skal der skabes så gode og trygge rammer som muligt for vore børn med gode og let tilgængelige pasnings- og skolesystemer overalt i kommunen.