Det Radikale Venstre Hedensted kommuneforening

 Radikal stemme – lokal styrke!


Valgprogram 2013


Visionsliste (nederst på siden)                          - Fornyelse med erfaring!


Hedensted modellen
Målet er, at beskrive Hedensted Kommunes stærke traditioner og unikke muligheder for samspil mellem borger, lokalsamfund, erhvervsliv og kommune, når der skal skabes nye initiativer og løsninger. Vi skal indgå aftale med forskningsenhed, som vil afdække, analysere og beskrive perspektiverne for en ny velfærdsmodel, som tager udgangspunkt i disse unikke rammer.


Medborgerskab
Inddragelse af borgerne fra ide til planlægning og handling.


Målet er at styrke demokratiet ved at motivere til stor politisk interesse blandt borgerne. Og gennemsigtighed er forudsætningen for forståelse, tillid og accept.


Det Radikale Venstre er stor tilhænger af aktivt medborgerskab og inddragelse i de kommunale beslutningsprocesser. Det sikrer større mangfoldighed i løsningsmulighederne ligesom åbenhed skaber større ansvarlighed og gensidig forpligtelse i alle kommunens handlinger.Lokalsamfund
Aktiv politisk understøttelse af lokale initiativer.


Målet er stærke lokalsamfund, der skaber rammer for det gode hverdagsliv med familie, arbejde og fritid.


Hedensted Kommune består af tre centerbyer og mange mindre byer samt beboelser i det åbne land. Det Radikale Venstre vil understøtte rammerne for både store og små bysamfund og arbejde for synergi på tværs til gavn for hele kommunen.


Lokalråd, foreninger, interesse- og borgergrupper og andre lokale fællesskaber understøtter og samler lokale initiativer og skaber grundlag for fortsat udvikling og trivsel.


 


Menneskesyn og ledelsessyn
Kontakt og tillid.


Målet er at borgeren oplever en tillidsfuld og troværdig kontakt med kommunens medarbejdere og ledere.  Det sikrer bedre service og god kvalitet i kommunens tilbud, et bedre arbejdsmiljø og større udbytte af det arbejde, som udføres - til gavn for både borger og medarbejder.


Tillid øger den enkelte medarbejders ansvar for egne arbejdsopgaver og sikrer større frihed i arbejdet.


 


Social- og handicappolitik


Målet er gennem hjælp til selvhjælp, at give det enkelte menneske mulighed for at tage vare på eget liv og at deltage i samfundslivet med de potentialer og ressourcer, man har til rådighed.


Det Radikale Venstre lægger vægt på, at alle mennesker har værdi og skal have mulighed for at deltage i samfundslivet. Frihed til at vælge selv og bestemme over eget liv skal være et grundvilkår for alle.


Respekten for det enkelte menneske og lige muligheder for alle er principper, vi i fællesskab skal tage vare på. Det Radikale Venstre vil drage omsorg for de svageste i samfundet ved at forebygge og ved en god og målrettet indsats med klare holdninger og krav. Livet skal give mening.


 


SundhedspolitikMålet er et sundt liv for alle hele livet. Forebyggelse og sundhedsfremme er hjørnesten i den kommunale sundhedspolitik. Lighed i sundhed skabes gennem samarbejde på tværs af alle kommunale opgaver. Vi skal fremme tilbud hvor alle har og føler et medansvar.


Det Radikale Venstres sundhedspolitik sætter det enkelte menneske i centrum. Enhver som har behov for hjælp, skal hjælpes. Det Radikale Venstre ønsker ved hjælp af aktiv forebyggelse og en sammenhængende sundhedspolitik, at alle hjælpes samtidig med, at vi får mest mulig sundhed for pengene.


 


Børn 0-6 år
Det hele liv - den hele familie.


Målet er, at alle børn får en start på livet, som gør dem stærke og robuste. Børnene er fremtidens ressource. Derfor arbejder Det Radikale Venstre på at skabe så gode og trygge rammer som muligt for vore børn. Vores børn skal have en naturlig plads i vores samfund.


 


Inklusion og mangfoldighed
Vi ønsker alle velkommen i vores samfund.


Målet er et inkluderende og mangfoldig samfund, hvor alle oplever sig som en del af samfundet og oplever forpligtelse over for fællesskaberne i lokalområdet, på arbejdspladsen og i foreningslivet.


 


Ungepolitik
Plads og muligheder til de unge i kommunen.


Målet er, at alle unge bliver i stand til at skabe sig en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse. Vi vil gøre kommunens tilbud til træningsbane, hvor de unge bliver klar til og tager del i det aktive medborgerskab – i skolen, foreningen og i lokalsamfundet. Vi skal derfor sikre involverende og gode rammer hvor de unge er med at skabe  indhold og kvalitet.


 


Voksenliv
Personlig frihed og fælles ansvar.


Målet er en kommune, hvor alle kan opnå en sammenhæng mellem familieliv, fritid og arbejdsliv. Der skal være plads til alle i vores kommune, og alle skal føle de hører til og have lyst til at tage et ansvar for deres lokalsamfund.


 


Ældre
Integritet og selvbestemmelse.


Målet er en ældrepolitik, som sætter det enkelte menneske og dets behov i centrum. Ældre tildeles hjælp og pleje som opretholder selvstændighed og ansvar over eget liv og livskvalitet. Vi ønsker en tilrettelæggelse og styring af ældreservicen, som bygger på dialog og tillid i stedet for minuttyrani.


 


Kultur
Aktiv støtte til lokale initiativer.


Målet er vide muligheder for kultur, friluftsliv, idrætsliv og samlingssteder i lokalsamfundet. Vi ønsker i videst mulig omfang at kulturen har rod i lokale initiativer og vil understøtte det aktive kulturliv skabt gennem lokale fællesskaber.


 


Miljø
Fremtidens generationer skal arve et godt miljø.


Målet er en kommune, som inddrager klima- og miljømæssig bæredygtighed i alle kommunens beslutninger. Kommunen skal sætte konkrete mål for udvikling som grøn kommune.


 


Transport
Trafik på de bløde trafikanters præmisser.


Målet er gode kollektive trafikløsninger, trafiksikkerhed, plads til svage trafikanter og ikke mindst miljømæssig bæredygtighed i al trafikplanlægning i Hedensted Kommune.


 


Bæredygtigt Erhvervsliv
Målet er en dynamisk og fremadskuende kommune med attraktive arbejdspladser.


Vi vil udnytte nærheden mellem kommune og erhvervsliv til styrkelse af samspillet mellem erhvervsliv, kommune og lokalsamfund. Kommunen skal synliggøre nye potentialer, afdækkes og udvikles gennem nye netværk og lokale partnerskaber. Det skal således være attraktivt at drive virksomhed i kommunen. En dynamisk og visionær erhvervspolitik skal skabe et godt grundlag for erhvervslivet i kommunen.


 


Bæredygtig Turisme
Vi ønsker turister velkomne i Hedensted kommune.


Målet er en grøn kommune med adgang til mange naturseværdigheder. Det skal sikres, at adgangen sker på naturen egne præmisser således at ingen naturseværdigheder lider overlast. Ressourcer og natur skal bruges med omtanke - også af turisterne. En samlet plan med strategier for at trække flere turister til Hedensted kommune revideres løbende i et tæt samarbejde med erhvervsfolk, kulturliv og borgerne.


Borger adgang til kommunen


Målet er en borgeradgang til kommunen, som er gennemskuelig og let tilgængelig. Den kommunale struktur skal være logisk for borgeren med klare og gennemsigtige beslutningsveje. Det skal være let at komme i kontakt og dialog med forvaltningens ansatte og de valgte byrådsmedlemmer.


 


Det brede ressourcesyn og Økonomisk ansvarlighed
Målet er et økonomisk og ressourcemæssigt råderum, som kan skabe størst mulig velfærd og trivsel for borgere, lokalsamfund, foreninger og virksomheder. Økonomiske og menneskelige ressourcer skal samlet set skabe grundlag for de kommunale velfærdsløsninger.


 


 


(Det Radikale Venstres program til kommunalvalget 2013 i Hedensted Kommune)


--------------------------------------------------------------


Radikal visionsliste til gennemførelse efter byrådsvalget i november 2013.


Gennemførelse af visionslisten kræver efter vores opfattelse aktiv medborgerskab ved inddragelse af borgerne fra ide til planlægning og handling, der skal tages højde for at borgerne mest rejser enkelt sager, men byrådet skal have det store overblik for at opnå den optimale løsning.  • Radikale byrådsmedlemmer skal være borgernes tillidsmænd og bindeled til det kommunale system og embedsmænd. Vi ønsker at byrådspolitikerne skal udforme den overordnede politik for kommunen ved hjælp af administrationen – og ikke omvendt.

  • Stabil og inddragende personale skaber større velfærd og bedre borger kontakt. Store gener og misforståelser kunne undgås, hvis kommunens medarbejdere på alle plan blev uddannet til at kunne kommunikere bedre.

  • Kommunens overordnede administration skal samles et sted og centralt i kommunen.

  • Den nuværende dagrenovation – også kaldet skraldeordningen – skal bevares i den nuværende form som vægtbaseret afregning.

  • Vej og gade vedligeholdelseskontoen – kaldet asfaltkontoen – skal tilpasses det reelle behov.

  • Turismen skal udvikles især i Bjerre herred – Juelsminde halvøen – ved koordinering og kortlægning af de forskellige tilbud, hvor især naturoplevelser, motionsmuligheder, events, indkøbsmuligheder og overnatninger samlet skal være et nem og tilgængelig tilbud til halvøens gæster. (henvisning bl.a. til Ringkøbings netværk). Forslag: Hjarnø kunne gradvis omlægges til økologisk/ekstensiv drift, gerne med forskellige gamle danske dyreracer og fremhæve øens kulturhistoriske værdi.

  • Ny vindmølleplan udarbejdes, den nuværende plan tillader kun møller op til 80 meter, disse møller er udgået af produktionen for nogle år siden, så det er bluf at skrive dem ind i en plan. Der er alternative måder, at opstille større møller på f.eks. i industrikvarterer og langs motorveje i stedet for i det åbne land.

  • Som opfølgning på den nye skolereform bør Hedensted kommune forsat lave lokalaftale med Danmarks Lærerforening, en aftale som indeholder overordnede rammer for de opgaver, som skal tilrettelægges og aftales på de enkelte skoler i kommunen. En lokalaftale vil være et stærkt fundament for arbejdet på de enkelte skoler.

  • Den netop aftalte tillidsreform i den offentlige sektor åbner for ændring fra rigid og centralistisk managementstyring til dialog og lærende udvikling, hvor borgeren og medarbejderen samarbejder om løsninger for den enkelte. Vi vil bruge udfordringsretten til afskaffelse af minuttyrani og detailstyring af kommunens medarbejdere.

  • I det åbne land og tyndt befolket områder skal bredbåndsdækning og mobiltelefon signal optimeres, således alle borgere i kommunen har mulighed for at benytte de digitale tilbud.