Havbrug - Svar til Mads Birkeland DHI

27 May, 2015 - 17:13 -- Poul

Mads Birkeland, biolog hos DHI, har et indlæg d. 2. maj i Horsens Folkeblad og Anders Grosen, geograf, har et svar i avisen d. 20. maj. Birkeland mener, at havbrugene står for ½ % af den menneskeskabte tilførsel af kvælstof til fjorden og dens nærområde, mens Grosen mener, at det drejer sig om godt 4 %. Det anføres af Grosen, at havbrugenes bidrag er langt mere mærkbart i lokalområdet om sommeren end disse 4 % antyder. Vi er derfor nødt til at se nærmere på de lokale forhold.

En afgørende faktor er her spredningen af havbrugenes forurening. Bliver den i fjordområdet eller spredes den til farvandet omkring Endelave eller spredes den jævnt ud over de danske farvande? Og hvor hurtigt finder denne spredning sted?

Betragter man Hjarnø Sund med 3 havbrug, er der tidevandsstrømning 4 gange i døgnet.  Ser man nøjere på vandbevægelsen, er det dog i det væsentlige den samme vandblok, som flyttes frem og tilbage i sundet. Det er det samme vand, som ved hver passage forbi havbrugene modtager et kvantum gødning. I løbet af en uge med rolige vejrforhold vil gødningen fra havbrugene opkoncentreres 28 gange i fjordvandet.  Således kan forureningen fra havbrugene på kort tid føre til en fordobling af miljøbelastningen med næringsstoffer i lokalområdet. For Alrø Sund og for As Vig gælder til dels tilsvarende forhold.

Kun ved uroligt vejr sker der en egentlig vandudskiftning, og den forurenede vandmasse i Hjarnø Sund sendes enten ind i inderfjorden eller ud i farvandet ud øst for Hjarnø eller i As Vig, hvorfra forureningen med tiden kan finde ud i de åbne danske farvande.

Men i gode somre med rolige vejrforhold må det værdifulde naturområde, fjord- og kystmiljøet samt badevandet lide under voldsomme algeforekomster, som med stor sikkerhed skyldes havbrugenes udledninger i kombination med anlæggenes uheldige placering.

Det kan enhver se, som færdes langs stranden eller på vandet. Sten, tang, ålegræs, både og tovværk i vandet bliver hurtigt overvokset med slimet og trevlet fedtemøg. Vandet er ofte brungrønt og uigennemsigtigt. Den slags finder man langt mere af i Horsens Yderfjord og As Vig end i Vejle Fjord og Sandbjerg Vig. Der er fem havbrug i og ud for Horsens Fjord, men ingen i Vejle Fjord og i Sandbjerg Vig.