Hedensted Kommune sparer på ældres kernevelfærd

23 February, 2017 - 10:21 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund:

Hedensted Byråd skal på sit møde 22. februar behandle sag om besparelser på ældreområdet:

2017

2018

2019

10,9 mill. kr.

17 mill. kr.

19 mill. kr.

 

Begrundelsen er, at området gennem flere år har brugt flere penge end budgetteret. Men skyldes det flere ældre eller større timeforbrug på kerneopgaven hos den ældre? Eller skyldes ubalancen opgaveglidning og dermed underbudgettering på ældreområdet. Radikale venstre er gået bag om tallene.

Økonomi- og indenrigsministeriets nøgletal(tal indberettet af kommunerne) viser, at udgifterne til ældreområdet i Hedensted Kommune er reduceret med 5,3 % i årene 2007-2016, så ældreområdet i 2016 er billigere end i 2007. Det har desværre ikke været muligt at finde nøgletal for de administrative udgifter og udgifter til ledelse for Hedensted Kommune.

Antallet af + 67 årige i Hedensted Kommune er i samme årrække steget med 27,7 %. Trods denne stigning er antallet af ældre, er antallet af ældre som modtager hjælp fra kommunens hjemmepleje og antal tildelte timer uforandret over årene 2012- 2016(tal fra Hedensted Kommunes budget 2017). Tallene viser, at man med den forebyggende og rehabiliterende tilgang, som ældreområdet har udviklet siden 2012, har imødekommet en potentiel stigning i efterspørgsel på kommunale serviceydelser.

I Radikale Venstre antager vi derfor, at ubalancen mellem udgifter til kerneopgaver inden for ældreområdet og byrådets budget skal findes i opgaveglidning eller underbudgettering? Kan det skyldes udgifter til de administrativt tunge visitationsmodeller BUM(udliciteringsmodel) og VUM(voksenudredningsmetoden)? Det har desværre ikke været muligt at finde tal for udgifterne til disse visitationsprocedurer, men det fremgår af www.hedensted.dk, at der er 60 ansatte(60x500.000=30 mill. kr.) i Velfærdsrådgivningen, som varetager ovenstående administrative modeller. Velfærdsrådgivningen blev oprettet i forbindelse med Hedensted Kommunes gennemgribende omstrukturering i 2014. Blev udgiften til denne enhed og disse opgaver budgetlagt i den forbindelse? Eller var antagelsen, at denne enhed kunne finansiere sig selv ved at optimere og effektivisere kerneopgaverne?

Det er vores opfattelse, at ovenstående enhed centraliserer den faglige styring og ledelse af kerneopgaverne. Vi er således helt på linje med høringssvaret fra Medarbejderudvalget for Social Omsorg. Vi ser også, at byrådets udmøntning af flertallets budgetforlig vil centralisere den nærværende faglige ledelse yderligere. Vi mener, det er medarbejdernes relation til den ældre i hverdagen, der skaber grundlaget for god rehabilitering. Og disse medarbejdere, der i realiteten optimerer og effektiviserer kerneopgaverne inden for ældreområdet. Det er således her, man vil opnå størst menneskelig og økonomisk gevinst ved faglig og nærværende ledelse. Vi ser og hører igen og igen at visitation og revisitation sker på bagkant – at opgaven hos den ældre i praksis sættes i værk og revurderes uafhængig af den centrale visitationsenhed.

Radikale Venstre tror på en dialogbaseret og praksisnær visitation og nærværende faglig ledelse tæt på praksis.